Vemmelev

Vedtægter

Vedtægter

§ 1.

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som bindeled imellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at give områdets borgere en løbende orientering gennem medierne eller gennem et beboerblad om rådets arbejde.

§ 2.

Stk. 1. Lokalrådet vælges på et årsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dette møde indvarsles skriftligt med 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være fremsendt inden 10 dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassererens beretning.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af lokalråd og suppleanter
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Stk. 2. Borgere, der er fastboende i Vemmelev/Forlev, Hemmeshøj, Ormeslev og Hulby, kan lade sig opstille på årsmødet, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

§ 3.

Stk. 1. Lokalrådet består af 5 medlemmer fordelt så geografisk som muligt, plus 2 suppleanter og 2 revisorer. Lokalrådsmandatet er 2-årige med 3 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år.

Stk.2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde.

§ 4.

 Stk. 1. Det påhviler formanden at indkalde til lokalrådsmøde i første uge i hver måned, dog undtaget juli og august, og i øvrigt efter behov. Dette skal ske med mindst 4 dages varsel ved en dagsorden. Suppleanter medindkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 8 dage før mødets afholdelse.

Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.

Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst 3 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

§ 5.

Stk. 1. Lokalrådet er forpligtet til, i den udstrækning det er muligt, at give borgerne i området løbende orientering om dets arbejde.

§ 6.

Stk. 1. Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt evt. tilskud fra kommunen og regionen.

Stk. 2. Kassereren er pligtig til ved anmodning, at give en oversigt over lokalrådets økonomi ved årsmøderne. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år i marts måned.

Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.

§ 7.

Stk. 1. Lokalrådet har pligt til at indkalde til årsmøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et årsmøde på begæring af mindst 3 lokalrådsmedlemmer.

§ 8.

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge til årsmødet i marts og vedtages med ¾ flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 9.

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 3 lokalrådsmedlemmer. Opløsningen skal ske på et årsmøde.

Stk. 2. Et årsmøde kan opløse lokalrådet med ¾ flertal af fremmødte på 2 på hinanden følgende årsmøder.

Stk. 3. Ved lokalrådets opløsning træffes der på årsmødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue, der primært skal tilgå frivillige foreninger med formål at støtte op om kultur, sociale og/eller idrætslige formål.


Revideret efter årsmødet den 13. marts 2018.

dirigent Erik Laugesen