Vemmelev

Årsmøde 17. marts 2022

Årsmøde i Lokalrådet for Vemmelev og Omegn.

i Vemmelev Hallens Cafeteria

Dagsorden i henhold til vedtægterne med referat:

  1. Valg af dirigent: Valgt blev Doris Lystrup som konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt og derved beslutningsdygtig.
  • Valg af stemmetællere: Stemmetællere vælges hvis det bliver nødvendigt.
  • Formandens beretning: Det har været et mærkværdigt år, vi har ikke måttet samles i lange perioder, så vi har ikke kunnet lave alle de ting vi gerne ville. Bestyrelsen har dog holdt møder næsten hver måned. Der er nok at tage fat på og vi fortsætter vores program.                       

2021:  Forebyggelse af ensomhed med en tur til Skælskør Busmuseum hvor der også var middag. De penge der ikke blev brugt til dette formål blev overført til næste år 2022.

Blandt andre emner kan nævnes: Hold Vemmelev ren. Bevarelse af Haveaffaldsplads, når Genbrugspladsen flytter til Hulby.

Trafikale problemer på Borgergade mellem skolen og Loppetorvet og ikke mindst gode ideer til at bedre trafikforholdene på Stationsvej forbi Forlev Friskole. Der skal ses på indkørslen fra Slagelse Landevej til Ormeslev. Udkørsel fra pladsen ved Brugsen og ud på Borgergade bør have nye skilte da bilister overser dem og kører ud. Chikaner på Borgergade er til større gene end til gavn. Vi har bl.a. fået lavet belysning på stien ned til Kirkevej.

Lokalrådet afholder møder 1-2 gange om året med Kommunen om trafikforhold. Vi skal holde digitalt møde med Kommunen 30.03.22. Biodiversitet er et blivende emne. Nabohjælp, nærpoliti, tryghedsambassadører, er alt sammen noget vi arbejder med.

Sommerfesten i samarbejde med Menighedsrådet og med Gerlev Legepark var rigtig godt besøgt.

Foreløbig er der en Souschef i Brugsen, inden ny uddeler kommer.

2022: Til Fastelavnsfesten var der et stort opbud af børn med deres forældre.

Hold Vemmelev Ren: Vi er tilmeldt. Kom og vær med 3. april kl. 10.00 ved Brugsen.

Tour de France kommer gennem området, så vi skal have igangsat forskellige aktiviteter.

Der er desværre ikke mulighed for haveaffalds plads i Vemmelev. Den nye genbrugsplads bliver indviet på lørdag 19.03.22 kl. 11.00.

Aftale med politiassistent Niels Jørgensen 11.05.22 i Provstehaven.

Forebyggelse af ensomhed: I år har vi fået bevilget nye kr. 20.000, – + kr. 6.000, – fra sidste år = kr. 26.000, – til nye arrangementer i år 2022. Så kan vi måske lave to arrangementer.

Fællesskabsstafetten i en uge fra 1. september og frem, vi ønsker at være med.

3 Haller i Slagelse Kommune står parat til at huse flygtninge fra Ukraine.

En stor tak til Poul for dit store arbejde som formand. 

  • Kassererens beretning: Revisionen gav ingen anledning til bemærkninger. Det reviderede regnskab blev gennemgået, med et overskud på kr. 11.320, -. Aktiver på godt kr. 36.500, -.
  • Indkomne forslag: Ingen indkommende forslag.
  • Valg af lokalråd og suppleanter: Jesper L. Nielsen og Susanne H. Sandholdt. Begge 2 modtager genvalg. 2 suppleanter for 1 år. Elin T. Nielsen genopstiller. Genvalg til alle.
  • Valg af revisor: Revisor er Annelise Henriksen, der gerne modtager genvalg. Knud Nielsen modtager ligeledes gerne genvalg som revisorsuppleant. Begge genvalgt.
  • Eventuelt: Tak til dirigenten. Tak for god ro og orden.

Vemmelev den 19.03.2022

Referent: Susanne H. Sandholdt:

Dirigent: Doris Lystrup: